ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਓਣ ਦਾ ਕੋੲੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ – Punjabi REEL

3602 views
Akhand path mistakes Punjabi REEL

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਓਣ ਦਾ ਕੋੲੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ – Punjabi REELComments